News and Events

Written by Hatinh University
Hits: 131

KẾ HOẠCH

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

Sáng thứ 4, ngày 15/3/2017

Phiên khai mạc toàn thể

I. Chủ trì:

TT

Nội dung

Người báo cáo

Chức danh,

đơn vị công tác

Thời gian dự kiến

Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu

Hồ Thị Nga

Trần Hải Ngọc

Phòng ĐNTT

Phòng QL SĐH

10.00 - 10.10

Diễn văn khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Hiệu trưởng trường ĐHHT, Chủ trì Hội thảo

10.10 - 10.20

Phát biểu chào mừng của Chủ tịch tỉnh

TS. Đặng Quốc Khánh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

10.20 - 10.30

Giới thiệu về Khoa học môi trường/ Độc tính từ nền tảng tới quản trị

PGS. TS. Hoàng Thẩm

PGS. TS về Môi trường học, Đại học Loyola, Chicago

10.30 - 10.45

Những thách thức phát triển đối với sự bền vững môi trường: Những quan sát từ thực tế Trung Quốc

GS. TS. Abigail Jahiel

Giáo sư về Quốc tế học và Môi trường học, Trường đại học

Illinois Wesleyan

10:45 - 11:00

Bế mạc phiên toàn thể

11:00

Chiều thứ 4, ngày 15/3/2017

 

Phiên báo cáo 1: Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

(Chỉ Tiếng Anh, không phiên dịch)

I. Chủ trì:

1. PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

2. PGS. TS. Hoàng Thẩm - Đại học Loyola, Chicago, Hoa Kỳ

II. Thư kí:

1. ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung, GV Khoa KT - QTKD Trường ĐH Hà Tĩnh

2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, GV Khoa KT - QTKD Trường Đại học Hà Tĩnh

  

No.

Presentation

Presenter

Title

Time

Challenges and impacts of climate changes on water resources in Vietnam

Nguyen Thi Van Ha 

Associate Professor and Department Chair, University of Natural Resources and Environment, HCM City

13:30 -13:50

Effect of climate change on lychee NP.1 farming in Kham Tao sub-district, Muang district, Nakhon Phanom

Chanida Yubolsai and Somporn Kongna

Research and Development Institute, Nakhon Phanom University, Thailand

13:50 -14:10

Perspectives on Urbanization, Water Security and Food Safety

Prof. Bryan Brooks

Prof. Of Environmental Science, Baylor University, USA

14:10 -14:30

Panel Discussion

14:30 -15:00

Sustainable Enterprise: A Macromarketing Approach

Prof. Christian Mark Peterson

Professor of Economics University of Wyoming, USA

15:00-15:20

The importance of a baseline: Two case studies from environmental toxicology

Prof. Aaron Shoults-Wilson

A/Professor of Environmental Science, Illinois Wesleyan University, USA 

15:20 - 15:40

An Integrated Framework for Environmental Management for Public Sector in Developing Countries

Trang Huynh/Ross Smith, Ph.D

Hydrobiology Pty Ltd., Australia

15:40 -16:00

Concluding Remarks

16:00- 16:30

Chiều thứ 4, ngày 15/3/2017

Phiên báo cáo 2: Quản lý môi trường và phát triển bền vững

(Có phiên dịch Tiếng Anh)

1. TS. Trần Mạnh Hùng, Phó Trưởng Khoa KT-QTKD Trường Đại học Hà Tĩnh

2. ThS. Biện Văn Quyền, Giảng viên Khoa SPTN Trường Đại học Hà Tĩnh

III. Phiên dịch:

TT

Nội dung

Người báo cáo

Chức danh, đơn vị

công tác

Thời gian dự kiến

Cam kết kiến tạo hướng tới chất lượng cuộc sống bền vững

GS. TS. Clifford James Shultz

Trưởng bộ môn

Marketing,

Đại học Loyola

Chicago

13:30 -13:50

Kiểm toán nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững tại Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  

Bộ môn Kiểm toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

13:50 -14:10

Cảng biển và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Huệ

ThS. Trần Thị Tú Anh 

Hội Cảng- Đường thủy- Thềm lục địa Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam

14:10 -14:30

Thảo luận

14:30 -15:00

Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

ThS. Hoàng Anh Vũ,

ThS. Lê Thị Hương Giang,

CN. Lê Văn Thành

Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Quảng Bình

15:00-15:20

Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu không gian - thời gian để quản lý nguồn nước ngầm tại cụm công nghiệp Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Duyên,

Bùi Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Việt

Trường ĐH Hà Tĩnh

15:20 - 15:40

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Tĩnh theo hướng phát triển bền vững nền kinh tế

Trần Thu Thủy

Trường ĐH Hà Tĩnh

15:40 -16:00

Thảo luận/kết luận

16:00- 16:30

Nơi nhận:

UBND Tỉnh;

- BTC Hội thảo, các thành viên tham dự;

- ĐNTT, TCHC;

- Website;

Lưu VT, QLKH.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ

Category: